หน้าแรก พิพิธภัณฑ์สักทอง มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ ท่านผู้หญิงมณทินี มงคลนาวิน ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน งานด้านเด็กเยาวชน มอบทุนการศึกษาพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี งานด้านศาสนา การทนุบำรุง และปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ งานด้านสาธารณะกุศล โครงการก่อสร้าง ตึก สก. พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5พุทธศาสนาในประเทศไทย แก่นธรรมพระบรมสารีริกธาตุ ปรากฏการณ์พิเศษประวัติวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์พระประวัติพระอริยสงฆ์ 18 รูป รวมภาพพิพิธภัณสักทอง สมุดเยี่ยมชม ติดต่อพิพิธภัณฑ์สักทอง

กิจกรรมและโครงการต่างๆ

 โครงการทันตกรรมชุมชน

ความร่วมมือ ระหว่าง พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี
โดยศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลวิน ประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ
กับ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เริ่มดำเนินการเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2550 โรงเรียนพีระยานาวิน ให้บริการแก่เด็กนักเรียนมากว่า 50 ชุมชน โครงการนี้ เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิฯ กับ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ทพ.สุนทราพงศ์ ระพีสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน และ ผศ.ทญ.ดร. ภฑิตา ภูริเดช หนองหารพิทักษ์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการสุขภาพทางช่องปากแก่เด็กนักเรียนในชุมชนต่างๆ ที่เข้ารับบริการด้านการดูแลป้องกัน และรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การปฎิบัติดังกล่าว ดำเนินงานโดยนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ภายใต้การดูแล ควบคุมของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนได้รับการสำรวจและตรวจทางช่องปาก การดูแลป้องกันโรคและการป้องกันโรคทางช่องปากตามหลักทันตสุขศึกษา รวมถึง คำแนะนำ และให้นิสิตทันตแพทย์ได้มีความใกล้ชิดและเสริมส่งประสบการณ์ร่วมกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบำรุงดูแลรักษาช่องปาก
โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก เด็กนักเรียนและนิสิตทันตแพทย์ต่างมีความใกล้ชิดผูกพัน และได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะได้ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นั้นหมายถึง คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ที่ควรจะได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างจริงจังทั่วถึงและต่อเนื่องเพราะประเทศจะเจริญรุ่งเรืองได้จะต้องขึ้นอยู่กับการสาธารณะสุข และการศึกษารวมเรียกว่าคุณภาพชัวิต ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านและขอความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์นี้ ให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจมีกำลังสติปัญญาเพื่อส่วนรวมตลอดไป

โครงการแลกเปลี่ยนไทย – เดนมาร์ก
เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศเดนมาร์ก โดยการประสานงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการแลกเปลี่ยนไทย –  เดนมาร์ก เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง พีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศเดนมาร์ก เริ่มโครงการในปีพุทธศักราช 2543 โดยการประสานงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการสอน ณ โรงเรียนพีระยานาวิน รุ่นที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2543 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความช่วยเหลือจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุเคราะห์อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับนักศึกษาเดนมาร์ก
อาจารย์สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาที่ฝึกสอน ณ ศูนย์พหลโยธิน 47 อาจารย์จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ และอาจารย์วรวรรณ เหมชะญาต อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาที่ฝึกสอน ณ ศูนย์อยุธยา รูปแบบการดำเนินงาน สถาบันการศึกษาจะประสานงาน และส่งนักศึกษาเข้าฝึกสอน ปีละ 2 รุ่นระยะเวลา รุ่นละ 6 เดือน ทั้งนี้ได้ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 11 รุ่น มีนักศึกษาฝึกปฎิบัติการสอน จำนวน 54 คน ปัจจุบัน ดำเนินการเป็นรุ่นที่ 12 และ โดยมีนักศึกษาจากประเทศเดินมาร์ก เข้าฝึกปฎิบัติงานสอนรุ่นที่ 12 จำนวน 6 คน โดยเริ่มฝึกปฎิบัติงานด้านการสอนระหว่างเดือน สิงหาคม 2551 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2552

ค่ายเยาวชน PNYC
ความร่วมมือระหว่าง พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน
กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 1 – 5  ครั้งที่ 6 กับกองทัพภาคที่ 1
โครงการค่ายส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
โดรงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี