หน้าแรก พิพิธภัณฑ์สักทองaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ccccc ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน งานด้านเด็กเยาวชน มอบทุนการศึกษาพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี งานด้านศาสนา การทนุบำรุง และปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ งานด้านสาธารณะกุศล โครงการก่อสร้าง ตึก สก. พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5พุทธศาสนาในประเทศไทย แก่นธรรมพระบรมสารีริกธาตุ ปรากฏการณ์พิเศษประวัติวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์พระประวัติพระอริยสงฆ์ 18 รูปtrf3tg รวมภาพพิพิธภัณสักทอง สมุดเยี่ยมชม ติดต่อพิพิธภัณฑ์สักทอง

การจัดหาเงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างตึก สก. โดยมูลนิธิ ตึก สก.

 โดยที่ประธานดำเนินการโครงการก่อสร้าง ตึก สก. ได้พิจารณาเห็นว่าสิ่งก่อสร้างของทางราชการ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว มักไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และพัฒนาอาคาร อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ จึงได้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อัญเชิญชื่อ "ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" เป็นชื่อมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์ สำหรับจัดเตรียมกองทุนจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้บำรุงรักษา ซ่อมแซม และพัฒนาอาคาร อุปกรณ์การแพทย์ ของ "ตึก สก." และเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ในสาขากุมารเวชศาสตร์ และสาขาโรคหัวใจ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชานุญาต เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 และได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2536 จึงได้เริ่มจดทะเบียนเป็น "มูลนิธิ" และเริ่มรับบริจาคเงินในปี พ.ศ.  2538