นโยบายและวัตถุประสงค์
Home » นโยบายและวัตถุประสงค์

 

พิพิทธภัณฑ์สักทองสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญได้แก่ เพื่อการอนุรักษ์ เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อการศึกษาคุณธรรมของคนไทย

 
1. เพื่อการอนุัรักษ์
 
คือการอนุรักษ์ บ้านสักทอง ซึ่งเป็นบ้านไม้สัก เดิมชื่อ บ้านแก้ว อยู่ที่จังหวัดแพร่ มาปลูกสร้างที่รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้ชื่อว่า บ้านสักทอง เพื่อมอบให้เป็นมรดกของชาติต่อไป ปัจจุบันได้นำมาปลูกสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สักทอง ไว้ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เพื่อปลูกจิตสำนึก ของคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของ ไม้สัก ซึ่งเคยเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยและปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้ของชาติ
 
2. เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
 
คือการศึกษาเรื่อง ไม้สัก ตามหลักวิทยาศาสตร์ จนรู้ว่าเสาไม้สักขนาดใหญ่ 2 คนโอบจำนวน 59 ต้น ของพิพิธภัณฑ์สักทอง มีอายุ 479 ปี และการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเปรียบเทียบกับวงปีของเสาไม้สัก
 
3. เพื่อการศึกษาเรื่องของพุทธศาสนา
 
โดยการศึกษาเรื่องราวของ สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์ ในรูปแบบของหุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส) จำนวน 18 พระองค์ และพระอริยสงฆ์ 18 รูป
 
4. เพื่อการศึกษาคุณธรรมของคนไทย
 
คุณธรรมสำคัญข้อหนึ่ง คือ
 
ความกตัญญู อันเป็นสมบัติของคนดี และยึดหลักธรรมสำคัญ ได้แก่...
 
การดำเนินการเพื่อให้เป็นแนวทางแก่คนไทยในด้านคุณธรรมที่สำคัญ คือ การตอบแทนคุณของแผ่นดิน และหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ได้แก่
 
หลัก ความกตัญญู
 
หลัก เฉลี่ยความสุข
 
หลัก เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
 
หลัก ควรเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขอ
 
หลักกฎแห่งกรรม การทำดีคือดี การทำชั่วคือชั่ว
 
หลัก สุขอื่นใดยิ่งกว่าสุขใจไม่มี
 
จึงขอให้ท่านผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับความรู้และมีความสุขใจตลอดไป รวมทั้งมีความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย
 
ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ - ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน
 
6 เมษายน 2552