วงปีไม้สักกับการกำหนดอายุ
Home » วงปีไม้สักกับการกำหนดอายุ

 

การศึกษาวงปีไม้
ไม้สัก เป็นไม้ไม่กี่ชนิดในเขตร้อนชื้นที่สร้างวงปี และเห็นวงปีได้อย่างชัดเจน วงปีของไม้สักสะท้อนสภาพแวดล้อมในขณะที่ไม้สักนั้นยังมีชีวิตได้อย่างดี ในการศึกษาวงปีไม้ เพื่อต้องการหาค่าอายุของไม้ ไม้ถูกตัดมาเพื่อใช้ในการปลูกสร้างตั้งแต่เมื่อใด มาจากแหล่งไหน  วงปีของไม้แต่ละวงสะท้อนสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ที่ต้นไม้เหล่านั้นเจริญเติบโต ดังนั้น งานด้านวงปีส่วนใหญ่จึงเริ่มจากไม้ที่มีชีวิต และใช้ประโยชน์จากไม้ที่มีชีวิตที่ทราบค่าอายุ เป็นต้นแบบหาค่าอายุของไม้ชนิดเดียวกันจากแหล่งก่อสร้างอื่นๆ

 

ไม้จากแพร่สู่บ้านแก้วและพิพิธภัณฑ์สักทอง
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการศึกษากำหนดค่าอายุวงปีไม้สักของอาคารพิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงปั้นหยาประยุกต์ 2 ชั้น กว้าง 16.75 เมตร ยาว 30.15 เมตร เป็นเนื้อที่ชั้นละประมาณ 505 ตารางเมตร รวม 2 ชั้น มีเนื้อที่ประมาณ 1,010 ตารางเมตร โครงสร้างเป็นเสาไม้สักทองจำนวน 59 ต้นจากตัวอย่างเสาไม้สักจำนวน 15 ตัวอย่าง คณะผู้ศึกษาได้ใช้เทคนิคการนับจำนวนและวัดความกว้างวงปี ร่วมกับการวิเคราะห์ค่าอายุโดยใช้วิเคราะห์สัดส่วนของคาร์บอนไอโซโทป 14 (C14) ได้ค่าอายุประมาณ 410 ± 170 BP (BP: Before Present=1950) % Modern carbon (95.08 ±2.01)

 

อนุมานได้ว่าไม้สักที่ใช้ในการสร้างพิพิธภัณฑ์หลังนี้มีอายุประมาณ 479  ปี

จากการนับจำนวนวงปีพบว่าตัวอย่างที่มีจำนวนวงมากที่สุดคือ 179 วง

ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ในการวิเคราะห์ค่าคาร์บอน-14

จัดทำโดย
รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาววิริญา ปั้นทับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.อุทัย เจริญวงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย